กรุงเทพ-ย่างกุ้ง 1 DAY TRIP

ราคาเริ่มต้น ฿ 3,998
รหัสทัวร์ DAY TRIP
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์เจ๊าทัตจี  หรือ พระนอนตาหวาน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)

วัดงาทัตจี

พระเจดีย์โบตะตอง

เทพทันใจ(นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ

ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market)

 

 


กรุงเทพ-ย่างกุ้ง 1 DAY TRIP

พม่า หรือเมียนมาร์ (Myanmar) ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสำเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแต่รถประจำทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สำนักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เสน่ห์ ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ้นและแม้ถึงว่าจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง (B/L/D)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 01 MAY 2020 bus1 4,998 0 4,998 0 2,900 จอง
จอง
01 - 01 MAY 2020 bus 2 4,998 0 4,998 0 2,900 จอง
จอง
02 - 02 MAY 2020 4,998 0 4,998 0 2,900 จอง
จอง
03 - 03 MAY 2020 4,998 0 4,998 0 2,900 จอง
จอง
04 - 04 MAY 2020 4,998 0 4,998 0 2,900 จอง
จอง
06 - 06 MAY 2020 bus1 4,998 0 4,998 0 2,900 จอง
จอง
06 - 06 MAY 2020 bus2 4,998 0 4,998 0 2,900 จอง
จอง
06 - 06 JUN 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
13 - 13 JUN 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
20 - 20 JUN 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
27 - 27 JUN 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
04 - 04 JUL 2020 bus 1 4,998 0 4,998 0 2,900 จอง
จอง
04 - 04 JUL 2020 bus 2 4,998 0 4,998 0 2,900 จอง
จอง
05 - 05 JUL 2020 bus 1 4,884 0 4,884 0 2,900 จอง
จอง
05 - 05 JUL 2020 bus 2 4,884 0 4,884 0 2,900 จอง
จอง
06 - 06 JUL 2020 bus1 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
06 - 06 JUL 2020 bus2 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
07 - 07 JUL 2020 bus 1 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
07 - 07 JUL 2020 bus 2 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
11 - 11 JUL 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
18 - 18 JUL 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
25 - 25 JUL 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
08 - 08 AUG 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
12 - 12 AUG 2020 bus 1 4,444 0 4,444 0 2,900 จอง
จอง
12 - 12 AUG 2020 bus 2 4,444 0 4,444 0 2,900 จอง
จอง
22 - 22 AUG 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
29 - 29 AUG 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
05 - 05 SEP 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
12 - 12 SEP 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
19 - 19 SEP 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
26 - 26 SEP 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
03 - 03 OCT 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
10 - 10 OCT 2020 3,998 0 3,998 0 2,900 จอง
จอง
23 - 23 OCT 2020 4,884 0 4,884 0 2,900 จอง
จอง
24 - 24 OCT 2020 4,884 0 4,884 0 2,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) ไม่มีน้ำหนักกระเป๋า
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป
 • ค่ารักษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย) ที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง ค่าไกด์ท้องถิ่น (กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทางเอง มีไกด์ไทยรอรับที่สนามบินย่างกุ้ง )

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน * เก็บพร้อมราคาทัวร์*
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
การชำระเงิน
 • สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 3,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วันทำการก่อนออกเดินทาง
หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ในย่างกุ้งกรณีมีผู้เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปจะมีเมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บริการ
 • บริการน้ำ ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

 สิ่งที่ควรเตรียมไป

 สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

เอกสารในการเดินทาง

 พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • การแจ้งยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
 • การแจ้งยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • การแจ้งยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด