ทัวร์ลาว ด่านห้วยโก๋น หลวงพระบาง(MK) 3วัน 2คืน ไปรถ-กลับรถ LPQ09

ราคาเริ่มต้น ฿ 5,990
รหัสทัวร์ LPQ09PAK
สายการบิน
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดศรีมงคล

บ้านผาเมืองพู อู่อารยธรรมล้านช้าง

พระธาตุพูสี

บ้านผาเมืองพู อู่อารยธรรมล้านช้าง

พระราชวังเจ้าชีวิต (Royal Palace Museum)

วัดเชียงทอง

บ้านซ่างไห่(Sanghai)

ถ้ำติ่ง

น้ำตกตาดกวางสี

บ้านผานม


จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 140 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101ด่านถาวรบ้านห้วยโก๋น แรกเริ่มจัดตั้งเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537[1] โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้นด่านห้วยโก๋น ประเทศไทยมีฐานะเป็นด่านสากล แต่ด่านเมืองเงิน แขวงไชยบุรี เป็นด่านในระดับท้องถิ่น จึงมีปัญหาในการเข้าออกผ่านแดนของชาวต่างชาติ และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลห้วยโก๋น-น้ำเงิน จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น

หลวงพระบาง (ลาว: ຫຼວງພຣະບາງ) เป็นเมืองเก่าของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่า ปากคาน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วย หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง สมัยแรกเริ่มสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง แต่เดิมมีชื่อว่า “เมืองซวา” (ออกเสียงว่า ซัว) และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น “เชียงทอง” หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้วยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ในขณะที่แหล่งมรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ด่านสากลห้วยโก๋น – เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี – เมืองหงสา-วัดศรีมงคล – เมืองจอมเพชร – หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี (- /L/D) โรงแรมเมืองทองระดับ 4 ดาว
2 พระราชวังเจ้าชีวิต-วัดเชียงทอง – บ้านซ่างไห-ถ้ำติ่ง –น้ำตกตาดกวางสี- ร้านออกพบตก (B/L/D) พัก สายสัมพัน ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – เมืองจอมเพชร-เมืองหงสา- ด่านสากลห้วยโก๋น จ.น่าน ( B/L/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31-31 DEC 2020 5,990 3,000 5,990 0 0 จอง
จอง
31-31 DEC 2020 5,990 3,000 5,990 0 0 จอง
จอง
31-31 DEC 2020 5,990 3,000 5,990 0 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการ  สำหรับคณะ 8 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่นอนห้องละ 2 ท่านๆละ                                                           5,990.-                  บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                                        3,000.-                 บาท

(กรณีนอน รร เมืองทอง / 12 ปันนา เทียบเท่า 4 ดาว เพิ่มท่านละ  1000 บาท  )

การเตรียมเอกสารการเดินทาง  พาสปอร์ตที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

อัตรานี้รวม   

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP (หลวงพระบาง) นำเที่ยวสถานที่ตามรายการ นำเที่ยวในตัวเมือง, ค่าเข้าชมสถานที่

และค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ

 • ค่าห้องพัก (พักห้อง 2-3 ท่าน) ระดับมาตรฐาน
 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามแบบประเพณีของชาวลาวเฉพาะกรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
 • หัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย) ที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง

(กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทาง

          เอง มีไกด์ไทยรอรับที่ด่านชายแดนไทย  )

 

 

 • ค่าเอกสารและค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว (LNTA)
 • ค่าธรรมเนียมผ่านแดนระหว่างประเทศไทย-ลาวและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความชำนาญ ดูแลตลอดเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล

(Accident  Medical expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข  และข้อตกลง

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการที่ระบุ, ค่ามินิบาร์ภายในห้อง
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศ สปป.ลาว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน)
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า (ชุดละ 100 บาท บางท่านก็ไม่ใส่บาตรครับ ตามสะดวก)
 • ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท เก็บพร้อมค่าทัวร์ (ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่

ท่านจะเห็นสมควร ขึ้นกับการบริการของพนักงาน)

หมายเหตุ

 1. บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 2. โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
การชำระเงิน
 • สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วันทำการก่อนออกเดินทาง
หมายเหตุ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  • ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
  • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย
  • เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทาเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

   

  สิ่งที่ควรเตรียมไป : สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาวกันลม, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ยารักษาโรค 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนเงิน ค่าทัวร์เต็มตามจำนวน แต่จะมีหักค่าใช้จ่ายค่าวีซ่า หรือค่าตั๋วที่ไม่ได้รับคืนจากสายการบินหรือตามจำนวนจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืน 50 % ของมูลค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันไม่คืนเงิน  ไม่ว่ากรณีใดๆ