ทัวร์ลาว ภูซาง-หลวงพระบาง-ล่องเรือสำราญ 4วัน 3คืน ไปรถ-กลับเรือ LPQ04

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,990
รหัสทัวร์ LPQ04PAY
สายการบิน
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ LAO

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระธาตุเชียงลม

วัดศรีมงคล

พระธาตุพูสี

บ้านผาเมืองพู อู่อารยธรรมล้านช้าง

ตลาดมืด (Night market)

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว

พระราชวังเจ้าชีวิต (Royal Palace Museum)

วัดเชียงทอง

บ้านซ่างไห่(Sanghai)

น้ำตกตาดกวางสี

บ้านผานม

ถ้ำติ่ง

 


เปิดโลกที่ไร้พรมแดน ด่านบ้านฮวก-ปากม่อน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประตูสู่อินโดจีน (GATEWAY INDOCHINA) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านปากม่อน เมืองคอบ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงฮ่อน – หงสา  แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เป็นเส้นทางที่ไปเมือง มรดกโลกหลวงพระบาง ใกล้ที่สุด สามารถไปได้หลายเส้นทาง อาทิ เส้นทางที่ 1 จากบ้านฮวก-ปากม่อน-เมืองคอบ-ปากคอบ-ล่องเรือน้ำโขง-บ้านก้อนตื่น-ปากแคน-ปากแบ่ง-บ้านดอนใหม่-หลวงพระบาง เส้นทางที่ 2  บ้านฮวก-ปากม่อน-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-ปากแคน-ล่องเรือน้ำโขง-ปากแบ่ง-บ้านดอนใหม่-หลวงพระบาง เส้นทางที่ 3 บ้านฮวก-ปากม่อน-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน เส้นทางมาบรรจบกับทางที่จะไป ปากแคน-เมืองเงิน-หงสา-ไชยะบุรี-เมืองนาน-เชียงเงิน-หลวงพระบาง นอกจากนี้ ด่านบ้านฮวก-ปากม่อน เมืองพะเยา ชายแดนแห่งนี้ยังเป็นจุดเชื่อมโยงสู่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีถนนเชื่อมโยงไปยังเมืองต่างๆ ของ สปป.ลาว และมณฑลยูนาน ของจีน อาทิ เมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา) เมืองเดียนเบียนฟู และฮานอย(เวียดนาม)

หลวงพระบาง (ลาว: ຫຼວງພຣະບາງ) เป็นเมืองเก่าของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่า ปากคาน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วย หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง สมัยแรกเริ่มสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง แต่เดิมมีชื่อว่า “เมืองซวา” (ออกเสียงว่า ซัว) และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น “เชียงทอง” หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้วยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ในขณะที่แหล่งมรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน

ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ปั้ม ปตท.ภูซาง - จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก – เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี – เมืองเชียงฮ่อน-วัดพระธาตุเชียงลม – เมืองเงิน – เมืองหงสา-วัดศรีมงคล – เมืองจอมเพชร – หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน (B/L/D) โรงแรมที่พัก สายสัมพันธ์ ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวังเจ้าชีวิต-วัดเชียงทอง - บ้านซ่างไห –น้ำตกตาดกวางสี- ร้านออกพบตก – บ้านผานม -บายศรี (B/L/D) โรงแรมเมืองทอง ระดับ 4 ดาว
3 ล่องเรือจากเมืองหลวงพระบาง–ถ้ำติ่ง-สู่เมืองปากแบ่ง (B/L/D) โรงแรมเมืองปากแบ่ง Sanctuary Pakbeng Lodge ระดับสามดาวหรือเทียบเท่า
4 ปากแบ่ง-บ้านก้อนตื้น–เมืองคอบ–บ้านฮวก–ภูซาง (B/L/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-27 APR 2020 7,990 3,500 7,990 0 1,900 จอง
จอง
01-04 MAY 2020 8,990 3,500 8,990 0 1,900 จอง
จอง
15-18 MAY 2020 7,990 3,500 7,990 0 1,900 จอง
จอง
05-08 JUN 2020 7,990 3,500 7,990 0 1,900 จอง
จอง
19-22 JUN 2020 7,990 3,500 7,990 0 1,900 จอง
จอง
03-06 JUL 2020 8,990 3,500 8,990 0 1,900 จอง
จอง
17-20 JUL 2020 7,990 3,500 7,990 0 1,900 จอง
จอง
07-10 AUG 2020 7,990 3,500 7,990 0 1,900 จอง
จอง
21-24 AUG 2020 7,990 3,500 7,990 0 1,900 จอง
จอง
04-07 SEP 2020 7,990 3,500 7,990 0 1,900 จอง
จอง
18-21 SEP 2020 7,990 3,500 7,990 0 1,900 จอง
จอง
02-05 OCT 2020 8,990 3,500 8,990 0 1,900 จอง
จอง
23-26 OCT 2020 8,990 3,500 8,990 0 1,900 จอง
จอง
06-09 NOV 2020 8,990 3,500 8,990 0 1,900 จอง
จอง
20-23 NOV 2020 8,990 3,500 8,990 0 1,900 จอง
จอง
04-07 DEC 2020 9,990 3,500 7,990 0 1,900 จอง
จอง
18-21 DEC 2020 8,990 3,500 8,990 0 1,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม     

 • ค่ารถรับส่ง ตามแต่ละจุดที่ระบุด้านบน
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP (หลวงพระบาง) นำเที่ยวสถานที่ตามรายการ นำเที่ยวในตัวเมือง, ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • เรือ MK Sunset Cruise  จากเมืองหลวงพระบาง – เมืองปากคอบ (จอยเรือ เท่านั้น ถ้าจะเหมาเรือต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 60 ท่านขึ้นไป)

 

 

 • ค่าห้องพัก  (พักห้อง 2-3 ท่าน) ระดับมาตรฐาน 3 ดาว
 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามแบบประเพณีของชาวลาว เฉพาะกรุ๊ปตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
 • หัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย) ที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง

(กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทางเอง มีไกด์ไทยรอรับที่ด่านชายแดน  )

 • ค่าเอกสารและค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว (LNTA)
 • ค่าธรรมเนียมผ่านแดนระหว่างประเทศไทย-ลาวและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความชำนาญ ดูแลตลอดเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข  และข้อตกลง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการที่ระบุ, ค่ามินิบาร์ภายในห้อง
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศ สปป.ลาว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน)
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า (ชุดละ 100 บาท บางท่านก็ไม่ใส่บาตรครับ ตามสะดวก)
 • ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท เก็บพร้อมค่าทัวร์ (ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร ขึ้นกับการบริการของพนักงาน)

 

กรณีลูกค้าประสงค์จะใช้เรือยนต์แล่นช้าลำเล็ก ชั้นเดียว เดินทางส่วนตัว 40 ท่านขึ้นไป ราคาทัวร์จะเท่ากันคือท่านละ 7990 แต่ไม่รวม Afternoon Tea ที่ ออกพบตก และอาหารค่ำมื้อพิเศษสเต๊กปลาแซลมอน +Free Flow Beer เหมือนเรือ MK Sunset Cruise แต่จัดเป็นอาหารเมนูลาว ไทย ปกติ ไม่มีแถมเบียร์ และค่าทิปไกด์จ่ายเพียงท่านละ 1000 บาท (นอกนั้นเหมือนกันทุกอย่าง)

 

หมายเหตุ

 1. บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 2. โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 3. กรณีเริ่มต้นพะเยาหรือเชียงราย ต้องออกจากพะเยาหรือเชียงราย เวลา 05.00 น.ตรงไป ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท. เพิ่อรับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางต่อไปยังบ้านฮวก     ราคาจะเพิ่มค่ารถไป – กลับ ท่านละ 500 บาท 
 4. กรณีเริ่มต้นลำปางหรือเชียงใหม่ ต้องออกจากลำปางหรือเชียงใหม่เวลา 01.00 น.ตรงไป ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท. เพิ่อรับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางต่อไปยังบ้านฮวก     ราคาจะเพิ่มค่ารถไป – กลับ ท่านละ 1000 บาท 
 1. ท่านที่ต้องการไปถึงก่อนการเดินทาง 1 คืน จะมีโรงแรม รีสอร์ทในอ.ภูซางและอ.เชียงคำให้ท่าน

     เลือกพักมากมาย ราคาตั้งแต่คืนละ 400-700 บาท  หาดูได้ในเวบจองออนไลน์ทั่วไป หากท่านไป

ถึงเร็วประมาณบ่ายสองโมง ท่านสามารถพาสมาชิกไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทลื้อ อ.เชียงคำได้ที่

ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน เฮือนไทลื้อบ้านแม่แสงดา เฮือนป้ามาลี วัดพม่าที่สวยที่สุดใน

ประเทศไทยคือวัดนันตาราม พระเจ้านั่งดินอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงคำ วัดพระธาตุสบแวน ต้น

จามจุรียักษ์ หาข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ รีวิว เชียงคำอำเภอน่าเที่ยว ได้ที่ลิ้งค์นี้

https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/thaitravel/1379977

การชำระเงิน
 • สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วันทำการก่อนออกเดินทาง

 

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 • ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย
 • เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทาเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

 

สิ่งที่ควรเตรียมไป : สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาวกันลม, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ยารักษาโรค

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนเงิน ค่าทัวร์เต็มตามจำนวน แต่จะมีหักค่าใช้จ่ายค่าวีซ่า หรือค่าตั๋วที่ไม่ได้รับคืนจากสายการบินหรือตามจำนวนจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืน 50 % ของมูลค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันไม่คืนเงิน  ไม่ว่ากรณีใดๆ