ทัวร์ลาว ภูซาง-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน ไปรถ-กลับรถ(ครบ 8 ท่านออกเดินทางทันที)LPQ05

ราคาเริ่มต้น ฿ 5,990
รหัสทัวร์ LPQ05PAY
สายการบิน
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ LAO

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระธาตุเชียงลม

พระธาตุพูสี

บ้านผาเมืองพู อู่อารยธรรมล้านช้าง

ตลาดมืด (Night market)

พระราชวังเจ้าชีวิต (Royal Palace Museum)

วัดเชียงทอง

บ้านซ่างไห(Sanghai)

ถ้ำติ่ง

น้ำตกตาดกวางสี

ออกพบตก

บ้านผานม

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว

วัดศรีมงคล


ปิดโลกที่ไร้พรมแดน ด่านบ้านฮวกปาอน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประตูสู่อินโดจีน (GATEWAY INDOCHINA) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านปาอน เมืองคอบ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงฮ่อน หงสา แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เป็นเส้นทางที่ไปเมือง มรดกโลกหลวงพระบาง ใกล้ที่สุด สามารถไปได้หลายเส้นทาง อาทิ เส้นทางที่ 1 จากบ้านฮวกปาอนเมืองคอบปากคอบล่องเรือน้ำโขงบ้านก้อนตื่นปากแคนปากแบ่งบ้านดอนใหม่หลวงพระบาง เส้นทางที่ 2 บ้านฮวกปาอนเมืองคอบเมืองเชียงฮ่อนปากแคนล่องเรือน้ำโขงปากแบ่งบ้านดอนใหม่หลวงพระบาง เส้นทางที่ 3 บ้านฮวกปากมอนเมืองคอบเมืองเชียงฮ่อน เส้นทางมาบรรจบกับทางที่จะไป ปากแคนเมืองเงินหงสาไชยะบุรีเมืองนานเชียงเงินหลวงพระบาง นอกจากนี้ ด่านบ้านฮวกปาอน เมืองพะเยา ชายแดนแห่งนี้ยังเป็นจุดเชื่อมโยงสู่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีถนนเชื่อมโยงไปยังเมืองต่างๆ ของ สปป.ลาว และมณฑลยูนาน ของจีน อาทิ เมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา) เมืองเดียนเบียนฟู และฮานอย(เวียดนาม)

หลวงพระบาง (ลาว: ຫຼວງພຣະບາງ) เป็นเมืองเก่าของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่า ปากคาน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วย หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง สมัยแรกเริ่มสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง แต่เดิมมีชื่อว่า เมืองซวา” (ออกเสียงว่า ซัว) และเมื่อ พ.. 1300 ขุนลอซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น เชียงทอง หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้วยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกัน

ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ในขณะที่แหล่งมรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ปั้ม ปตท.ภูซาง - จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก – เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี – เมืองเชียงฮ่อน-วัดพระธาตุเชียงลม – เมืองเงิน – เมืองหงสา-วัดศรีมงคล – เมืองจอมเพชร – หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี (B/L/D) โรงแรมที่พัก สายสัมพัน ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 พระราชวังเจ้าชีวิต-วัดเชียงทอง – บ้านซ่างไห-ถ้ำติ่ง –น้ำตกตาดกวางสี- ร้านออกพบตก – บ้านผานม-ถนนคนเดิน (B/L/D) รงแรมที่พัก สายสัมพัน ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – เมืองจอมเพชร-เมืองหงสา-วัดศรีมงคล-เมืองเงิน-วัดพระธาตุเชียงลม-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบแขวงไชยะบุรี-จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปั้มปตท.ภูซาง (B/L/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31-31 DEC 2020 5,990 3,000 5,990 0 0 จอง
จอง
31-31 DEC 2020 5,990 3,000 5,990 0 0 จอง
จอง
31-31 DEC 2020 5,990 3,000 5,990 0 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โดยคำนึงถึงประโยชน์องท่านเป็นหลัก

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 8 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่นอนห้องละ 2 ท่านๆละ 5,990.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000.- บาท

(กรณีนอน รร เมืองทอง / 12 ปันนา เทียบเท่า 4 ดาว เพิ่มท่านละ 1000 บาท )

การเตรียมเอกสารการเดินทาง พาสปอร์ตที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ท่านสามารถหาซื้อขนมขบเคี้ยวขึ้นไปทานบนเรือได้ที่ร้าน 7-11 บริเวณปั้ม ปตท.ภูซาง ได้ตามอัธยาศัย

 

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP (หลวงพระบาง) นำเที่ยวสถานที่ตามรายการ นำเที่ยวในตัวเมือง, ค่าเข้าชมสถานที่

และค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ

 • ค่าห้องพัก (พักห้อง 2-3 ท่าน) ระดับมาตรฐาน

 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามแบบประเพณีของชาวลาเฉพาะกรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

 • หัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย) ที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง

(กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทาง

เอง มีไกด์ไทยรอรับที่ด่านชายแดน )

 • ค่าเอกสารและค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว (LNTA)

 • ค่าธรรมเนียมผ่านแดนระหว่างประเทศไทยลาวและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ

 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความชำนาญ ดูแลตลอดเส้นทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล

(Accident Medical expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการที่ระบุ, ค่ามินิบาร์ภายในห้อง
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศ สปป.ลาว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน)
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า (ชุดละ 100 บาท บางท่านก็ไม่ใส่บาตรครับ ตามสะดวก)

 • ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท เก็บพร้อมค่าทัวร์ (ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่

ท่านจะเห็นสมควร ขึ้นกับการบริการของพนักงาน)

หมายเหตุ

 1. บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง

 2. โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

การชำระเงิน
 • สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท

 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วันทำการก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 • ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย

 • เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทาเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ควรเตรียมไป : สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาวกันลม, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ยารักษาโรค

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนเงิน ค่าทัวร์เต็มตามจำนวน แต่จะมีหักค่าใช้จ่ายค่าวีซ่า หรือค่าตั๋วที่ไม่ได้รับคืนจากสายการบินหรือตามจำนวนจริง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืน 50 % ของมูลค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ