ทัวร์ลาว ห้วยโก๋น – หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (ไปเรือ-กลับรถ) LPQ08

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,990
รหัสทัวร์ LPQ08PAK
สายการบิน
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ LAO

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ถ้ำติ่ง

พระราชวังเจ้าชีวิต (Royal Palace Museum)

วัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong)

โรงเมี้ยนโกศ

บ้านซ่างไห่(Sanghai)

น้ำตกตาดกวางสี

ตลาดมืด (Night market)

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว

พระธาตุพูสี

บ้านผาเมืองพู อู่อารยธรรมล้านช้าง

วัดศรีมงคล

 


จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 140 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101ด่านถาวรบ้านห้วยโก๋น แรกเริ่มจัดตั้งเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537[1] โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้นด่านห้วยโก๋น ประเทศไทยมีฐานะเป็นด่านสากล แต่ด่านเมืองเงิน แขวงไชยบุรี เป็นด่านในระดับท้องถิ่น จึงมีปัญหาในการเข้าออกผ่านแดนของชาวต่างชาติ และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลห้วยโก๋น-น้ำเงิน จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น

หลวงพระบาง (ลาว: ຫຼວງພຣະບາງ) เป็นเมืองเก่าของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่า ปากคาน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วย หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง สมัยแรกเริ่มสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง แต่เดิมมีชื่อว่า “เมืองซวา” (ออกเสียงว่า ซัว) และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น “เชียงทอง” หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้วยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ในขณะที่แหล่งมรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ด่านห้วยโก๋น -เมืองเงิน -ปากแบ่ง -ลงเรือ Sunset Cruise - ถ้ำติ่ง -หลวงพระบาง (-/L/D) โรงแรมสายสัมพัน ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 พระราชวังเจ้ามหาชีวิต–วัดเชียงทอง–บ้านซ่างไห–น้ำตกตาดกวงสี–ออกพบตก-บายศรี-ถนนคนเดิน (B/L/D) โรงแรมเมืองทอง ระดับ 4 ดาว
3 ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดพระธาตุพูสี-เมืองจอมเพชร-เมืองหงสา-วัดศรีมงคล-เมืองเงิน-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบแขวงไชยะบุรี-วัดศรีมงคล-ด่านสากลน้ำเงิน-ด่านห้วยโก๋น (B/L/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28-30 APR 2020 7,990 3,000 7,990 0 1,900 จอง
จอง
05-07 MAY 2020 8,990 3,000 8,990 0 1,900 จอง
จอง
19-21 MAY 2020 7,990 3,000 7,990 0 1,900 จอง
จอง
09-11 JUN 2020 7,990 3,000 7,990 0 1,900 จอง
จอง
23-25 JUN 2020 7,990 3,000 7,990 0 1,900 จอง
จอง
07-09 JUL 2020 8,990 3,000 8,990 0 1,900 จอง
จอง
21-23 JUL 2020 7,990 3,000 7,990 0 1,900 จอง
จอง
11-13 AUG 2020 8,990 3,000 8,990 0 1,900 จอง
จอง
25-27 AUG 2020 7,990 3,000 7,990 0 1,900 จอง
จอง
08-10 SEP 2020 7,990 3,000 7,990 0 1,900 จอง
จอง
22-24 SEP 2020 7,990 3,000 7,990 0 1,900 จอง
จอง
06-08 OCT 2020 8,990 3,000 8,990 0 1,900 จอง
จอง
27-29 OCT 2020 8,990 3,000 8,990 0 1,900 จอง
จอง
10-12 NOV 2020 8,990 3,000 8,990 0 1,900 จอง
จอง
24-26 NOV 2020 8,990 3,000 8,990 0 1,900 จอง
จอง
08-11 DEC 2020 9,990 3,000 9,990 0 1,900 จอง
จอง
22-24 DEC 2020 8,990 3,000 8,990 0 1,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม   

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP (หลวงพระบาง) นำเที่ยวสถานที่ตามรายการ นำเที่ยวในตัวเมือง, ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • เรือ MK Sunset Cruise  จากเมืองปากแบ่ง – หลวงพระบาง ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชม.(จอยเรือ เท่านั้น ถ้าจะเหมาเรือต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 60 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าห้องพัก  (พักห้อง 2-3 ท่าน) ระดับมาตรฐาน
 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามแบบประเพณีของชาวลาวเฉพาะกรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
 • หัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย) ที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง

(กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทางเอง มีไกด์ไทยรอรับที่ด่านชายแดน  )

 • ค่าเอกสารและค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว (LNTA)
 • ค่าธรรมเนียมผ่านแดนระหว่างประเทศไทย-ลาวและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความชำนาญ ดูแลตลอดเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข  และข้อตกลง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการที่ระบุ, ค่ามินิบาร์ภายในห้อง
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศ สปป.ลาว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน)
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า (ชุดละ 100 บาท บางท่านก็ไม่ใส่บาตรครับ ตามสะดวก)
 • ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท เก็บพร้อมค่าทัวร์ (ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร ขึ้นกับการบริการของพนักงาน)หมายเหตุ
  1. บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
  2. โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
การชำระเงิน
 • สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วันทำการก่อนออกเดินทาง
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย
 • เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทาเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ควรเตรียมไป : สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาวกันลม, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ยารักษาโรค

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนเงิน ค่าทัวร์เต็มตามจำนวน แต่จะมีหักค่าใช้จ่ายค่าวีซ่า หรือค่าตั๋วที่ไม่ได้รับคืนจากสายการบินหรือตามจำนวนจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืน 50 % ของมูลค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า15 วันไม่คืนเงิน  ไม่ว่ากรณีใดๆ