ทัวร์สิบสองปันนา (จีน) 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น เชียงใหม่ – สิบสองปันนา บินโดย Ruili Airlines

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,988
รหัสทัวร์ 865403
สายการบิน Ruili Airlines
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองใหม่เก้าจอม ถนนคนเดิน
 • สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง หมู่บ้านเก่าแก่อีก้อ
 • โชว์พาราณสีตระการตา ยิ่งใหญ่อลังการ นักแสดง 100 กว่าชีวิต
 • ตลาดเช้าไทลื้อ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ หมู่บ้านไทยลื้อของแท้ ของจริงและดั้งเดิม
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า โชว์เล่นน้ำสงกรานต์
 • วัดป่าเจ
 • พิพิธภัณฑ์ไทลื้อ
 • สวนสนุก Wanda
 • น้ำพุดนตรีสวยงามกลางลำน้ำโขง


อัญมณีเมืองใหม่ไตลื้อ “สิบสองปันนา”
บินตรงจากเชียงใหม่ โดยสายยการบิน Ruili Airlines
ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไทลื้อ
ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมกาหลั่นป้าและชมการแสดงพาราณสียิ่งใหญ่ตระการตา

“เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อ และประเทศไทย กับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ”
เขตปกครองตนเองชนชาติไต(สิบสองปันนา) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยดีรับสมญานามว่า เป็น เมืองพาราณสี ซึ่งหมายถึงดินแดนงดงามในความฝัน เขตสิบสองปันนาเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีน ที่นี่มีผืนป่าเขตร้อนที่ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อย อีกทั้งเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อกับพม่าและลาว
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา แบ่งเขตการปกครองเป็น หนึ่งเมืองได้แก่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ จิ่งหง 景洪 และ สองอำเภอ คือ อำเภอเมืองหล้า หรือ เหมิ่งล่า 勐腊 และอำเภอ เมืองไฮ หรือ เหมิ่งไห่ 勐海 ทางการจีนจึงกำหนดให้สิบสองปันนาเป็น เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา โดยคำว่าสิบสองปันนานั้นเป็นภาษาไทลื้อ หมายถึง นาสิบสองพันผืน หรือสิบสองหัวเมืองนั้นเอง การนับเมืองในอดีตจะยึดพื้นที่เป็นแบบ นาหนึ่งพันผืนเท่ากับหนึ่งเมือง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 เชียงใหม่– เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – ขนมจีนข้ามสะพาน (หมี่จอหงวน)สวนป่าดงดิบ – โชว์นกยูง – โชว์พาราณสี Joy More Resort 5 ดาว หรือ IBIS 12 ปันนาระดับ 4 ดาว
2 ตลาดเช้าไทลื้อ – พิพิธภัณฑ์ชนชาติไทลื้อ –หมู่บ้านไทลื้อ- วัดป่าเจ –ถนนคนเดิน เมืองใหม่เก้าจอม ตลาดน้ำ Joy More Resort 5 ดาว หรือ IBIS 12 ปันนาระดับ 4 ดาว
3 หมู่บ้านกาหลั่นป้า – สวนสนุก Wanda ช้อปปิ้ง Wanda - เมืองใหม่ เก้าจอม ถนนคนเดินริมฝั่งโขง Joy More Resort 5 ดาว หรือ IBIS 12 ปันนาระดับ 4 ดาว
4 สิบสองปันนา – เชียงใหม่

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1 Nov2019-31 Mar 2020 10,988 3,500 0 10,988 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

หมายเหตุ

 1. การันตีออกทุกกรุ๊ป ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป เป็นจอยทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. ท่านที่ต้องการเดินทางส่วนตัว ครบ 8 ท่านเดินทางทันที ทุกวัน จันทร์ / พุธ /ศุกร์
 4. หากตามวันที่บริษัทฯกำหนด มีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่านแต่ลูกค้าประสงค์ยืนยันเดินทางตามเดิมไม่เลื่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่าย ค่าทัวร์เพิ่มจากราคาปกติ
  กรณีมีผู้เดินทางเพียง 2 – 4 ท่าน เพิ่มท่านละ 3000 บาท
  กรณีมีผู้เดินทางเพียง 5 – 7 ท่าน เพิ่มท่านละ 2000 บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง – เชียงใหม่ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 •  ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ มีหัวหน้าทัวร์ไปดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ไม่คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาจากโรคประจำตัว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน เข้าประเทศจีน 4 วันทำการก่อนการเดินทาง (Passport Thai) ท่านละ 700 บาทเก็บพร้อมค่าทัวร์ (กรณีปิดการทำวีซ่าหน้าด่านต้องยื่นที่สถานฑูตจีนต่างจังหวัด พิเศษท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ อิสาน ใต้ ยื่นได้ที่ สถานฑูต เชียงใหม่/ภูเก็ต/สงขลา/ขอนแก่น ค่าวีซ่าท่านละ 1000 บาท   แต่ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ค่าวีซ่าท่านละ 1650 บาท
 • ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทางในจีนท่านละ 1000 บาทเก็บพร้อมค่าทัวร์ ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ (แล้วแต่ความพอใจในการบริการ)
 • ภาษี ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
การชำระเงิน

การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วันทำการก่อนออกเดินทาง
หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

กรณียื่นวีซ่าหน้าด่านต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

 1. ทำได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปและต้องยื่นก่อนเดินทางอย่างน้อย 5 วัน และต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันทั้งคณะจะแยกกลับก่อนหรือหลังไม่ได้ ถ้ามีเหตุต้องเดินทางแยกจากคณะ คือจะต้องเดินทางกลับก่อนหรือหลังคณะ กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อจะได้แยกทำวีซ่าเดี่ยวให้ท่านเป็นกรณีพิเศษไป
 2. ส่งไฟล์รูปตามขนาดของวีซ่าจีนกำหนด ขนาด 33 มม.x 48 มม. พื้นหลังสีขาว***ห้ามใช้รูปสแกน,หรือถ่ายเอง ต้องถ่ายที่ร้านเท่านั้น พร้อมขอไฟล์จากทางร้าน + ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานได้ให้ทางบริษัทฯ ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมลล์ เท่านั้น และวันเดินทางท่านต้องนำหนังสือเดินทาง ฉบับจริงและต้องเป็นเล่มที่ท่านส่งไปทำวีซ่าหน้าด่านเท่านั้น หากเป็นคนละเล่ม ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้  และปริ้นท์วีซ่าหน้าด่านถือไปในวันเดินทางด้วยเพื่อโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่เชคอินสนามบิน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเชคอินได้
 3. วีซ่าหน้าด่านทำได้ 3 ประเทศเท่านั้น คือเฉพาะคนไทย ลาว และมาเลเซีย ส่วนชาติอื่นต้องยื่นวีซ่าจากสถานทูตเท่านั้น
 4. คนไทยที่เคยเดินทางไปเที่ยวในกลุ่มประเทศมุสลิม หรือชาวมุสลิม สามารถยื่นวีซ่าหน้าด่านได้ แต่ต้องไม่โพกศรีษะ หรือคลุมผ้าฮิญาบ
 5. ท่านไม่ต้องกรอกเอกสารอะไรทั้งสิ้น บริษัทฯจะดำเนินการให้เองทั้งหมด เพียงแต่ส่งเอกสารในข้อ 2 เท่านั้น บริษัทฯ จะส่งเอกสารวีซ่าหน้าด่านให้ท่านก่อนการเดินทาง 1 วัน
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การแจ้งยกเลิก

 • การแจ้งยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 5,000 บาท
 • การแจ้งยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • การแจ้งยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด